Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze rady Mikroregionu Nechranicko dne 22.10.2013

Přitomní zastupitelé :
Přitomno hostů :
0
Zapisovatel :
Milena Kostihová
Ověřovatel(é) :
Pavel Kozlík

Komentáře a diskuse k jednání rady Mikroregionu Nechranicko dne 22.10.2013

Přijatá usnesení na jednání rady Mikroregionu Nechranicko dne 22.10.2013

RM projednala návrh rozpočtu Mikroregionu Nechranicko pro rok 2014, rozpočet je ve stejné výši, jako pro rok 2013 a je stanoven jako vyrovnný.


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

RM ukládá všem členským obcím vyvěsit návrh rozpočtu mikroregionu pro rok 2014 na svých úředních deskách a elektronicky po dobu 15-ti dnů. Potvrdit a předložit na radě konané dne 5.12.2013       


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

RM bere na vědomí informace o projektu Odkanalizování Nechranické přehrady.


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

RM žádá od JHMD,a.s. v termínu do 30.11.2013 o předložení dokladů za rok 2012 a 2013 a to: závěrečné vyúčtování provozu na Doupovské dráze vždy k 30.10. příslušného roku k jednotlivým dnům provozu (po jednotlivých dnech) – počet ujetých km, počet přepravených osob a celkovou vybranou sumu.RM žádá JHMD,a.s. Podnikatelský záměr provozu Doupovské dráhy na rok 2014 včetně ekonomické rozvahy. (podklad pro tvorbu rozpočtu Mikroregionu Nechranicko na rok 2014).


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

RM ukládá paní Kostihové oslovit pana Ing.Josefa Ryšavého s žádostí o vypracování návrhu webových stránek mikroregionu Nechranicko včetně domény. Návh včetně finančního zajištění předloží do 30.11.2013.


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

RM schvaluje účetní závěrku Mikroregionu Nechranicko za rok 2012.


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0