Testovací verze, databáze se plní daty.

Usnesení ze schůzí Mikroregionu Nechranicko

Hledat v usnesení text :

RM schvaluje účetní závěrku Mikroregionu Nechranicko za rok 2012.


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

RM ukládá paní Kostihové oslovit pana Ing.Josefa Ryšavého s žádostí o vypracování návrhu webových stránek mikroregionu Nechranicko včetně domény. Návh včetně finančního zajištění předloží do 30.11.2013.


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

RM žádá od JHMD,a.s. v termínu do 30.11.2013 o předložení dokladů za rok 2012 a 2013 a to: závěrečné vyúčtování provozu na Doupovské dráze vždy k 30.10. příslušného roku k jednotlivým dnům provozu (po jednotlivých dnech) – počet ujetých km, počet přepravených osob a celkovou vybranou sumu.RM žádá JHMD,a.s. Podnikatelský záměr provozu Doupovské dráhy na rok 2014 včetně ekonomické rozvahy. (podklad pro tvorbu rozpočtu Mikroregionu Nechranicko na rok 2014).


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

RM bere na vědomí informace o projektu Odkanalizování Nechranické přehrady.


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

RM ukládá všem členským obcím vyvěsit návrh rozpočtu mikroregionu pro rok 2014 na svých úředních deskách a elektronicky po dobu 15-ti dnů. Potvrdit a předložit na radě konané dne 5.12.2013       


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

RM projednala návrh rozpočtu Mikroregionu Nechranicko pro rok 2014, rozpočet je ve stejné výši, jako pro rok 2013 a je stanoven jako vyrovnný.


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0